Adams Express AS arbeider aktivt for sikring av liv, verdier og miljø i forbindelse med et hvert flytte-, lager- eller logistikkoppdrag. Videre tror vi på betydningen av å utvikle våre medarbeideres kompetanse (kunnskap, ferdigheter, holdninger og vilje), da dette er en strategisk og operativ ressurs som er avgjørende for Adams Express AS sin konkurransekraft og fremtid. Vi anerkjenner også vår rolle som en ansvarlig del av det globale, nasjonale og lokale samfunnet. Adams Express AS er sertifisert i henhold til FIDI-FAIM.

FIDI-FAIM er en dyptgående standard for kvalitetssikring som detaljstyrer alle serviceledd i en flytteprosess – fra kundemottak, pakking, stuing, transport, forsikring og spedisjon – til innflytting, utpakking og fakturering. Standarden er utviklet av flyttebransjens egen internasjonale hovedorganisasjon, FIDI Global Alliance, i samarbeid med eksterne rådgivere. FIDI Global Alliance representerer mer enn 600 flyttebedrifter over hele verden.

Adams Express AS works actively to protect lives, values and the environment in conjunction with each moving, storage or logistics assignment. Moreover, we believe in the importance of developing our staff’s expertise (knowledge, skills, attitudes and enthusiasm), as this is a strategic and operative resource that is essential to the competitiveness and future existence of Adams Express AS. We also acknowledge our role as a responsible part of the global, national and local community. Adams Express AS is certified in accordance with FIDI-FAIM.

FIDI-FAIM is a quality standard that encompasses all aspects of household goods removals – from customer service, packing, loading, transport, insurance and freight forwarding – to final delivery, unpacking and invoicing. The standard has been developed by the world’s leading association for international moving companies, FIDI Global Alliance, in collaboration with external advisors from Ernst & Young. FIDI Global Alliance represents more than 600 moving companies globally, and only the best moving companies around the world get to be FIDI-FAIM Accredited.